بازدید دکتر زحمتکش معاون محترم بانک آینده

بازدید دکتر زحمتکش معاون محترم بانک آینده

در روز یکشنبه مورخ 99/05/19 جناب آقای دکتر زحمتکش معاون محترم بانک آینده و همچنین دکتر دریه و هیات همراه ایشان در نشست همکاری متقابل در محل دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران حضور بهم رسانیدند و پس از نشست دوستانه و فضایی مملو از حس همکاری دقایقی را صرف بازدید از دستاوردهای علمی دانشکده مهندسی مکانیک و پروژه های در حال اجرای صندوق تحقیق و توسعه نمودند